VALNÁ HROMADA 22.10.2016
VALNÁ HROMADA 22.10.2016

Zápis z řádného zasedání valné hromady Asociace studentů fyzioterapie, z.s.


 Místo konání: Areál Teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská ulice, 221/130, Praha 5 - Motol


 Datum konání: 22. října 2016


 Přítomni: viz prezenční listina (31 osob)


 Konání této valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům.


 Valné hromady se účastní členové podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.


 Prezidentka spolku Klára Kučerová zahájila a řídila jednání valné hromady a konstatovala, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož je přítomno 31/37 (více než 50%) členů spolku.


 Program:


 


Usnesení č. 1


 Prezidentka přednesla změny Stanov ASF.


 Schválení stanov:


 PRO: 31, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0


 


Usnesení č. 2


 Valná hromada volí tyto činovníky zasedání:


Volební komise: Anna Pavelková, Lenka Zahradníková


Zapisovatel: Zuzana Školná


 Hlasování: PRO: 31, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0


   1. Zpráva o činnosti rady asociace za uplynulé období


 Prezidentka postupně předala slovo všem členům rady asociace minulého období.


 Zuzana Školná podala zprávu o FyzioCafé.


 Zuzana Školná informovala o Hospodaření (Hospodář nemohl být přítomen).


 Pavlína Posekaná informovala a zhodnotila uplynulé Fyziokempy.


 Pavlína Posekaná podala informace o počtu nových členů spolku (Tajemník nemohl být přítomen), o úspěšně proběhlých zahraničních stážích, dalších konaných akcích a o spolcích, s nimiž asociace spolupracovala/spolupracuje.


 Víceprezidentka Kateřina Jinochová informovala o sponzorech, se kterými asociace spolupracuje.


   1. Volba členů rady na následující období


 Prezidentka vyzvala kandidáty na členy rady, aby se představili a nastínili plánovanou činnost v radě. Následně dala hlasovat o členech rady.


  


Usnesení č. 3


 Valná hromada zvolila tyto členy rady:


 Prezidentka: Kristýna Šonská


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 Viceprezident: Kateřina Jinochová


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 Hospodář: Sonya Volchanskaya


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1


 Koordinátor FyzioCafé: Zuzana Popieluchová


 PRO: 31, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0


 Koordinátor Fyziokempu: Pavlína Posekaná


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 Tajemník: Martin Dvořáček


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 Webmaster: Nadežda Zanovitová


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1


 Koordinátor zahraničních stáží: Kateřina Beranová


 PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1


    1. Závěr


 Prezidentka pogratulovala zvoleným členům Rady, všem poděkovala za účast na Valné hromadě a zasedání ukončila.


  Zapsala: Zuzana Školná


 Prezidentka spolku pro akademický rok 2016/2017: Kristýna Šonská


 V Praze dne: 24. října 2016

Spolupracujeme s
https://www.honova.cz/ https://www.centrumpohybuol.cz http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz yoda-institut.cz