Valná hromada 24.10.2014
Valná hromada 24.10.2014

Zápis z řádného zasedání valné hromady Asociace studentů fyzioterapie, z.s.


Místo konání: Areál Teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská ulice, 221/130, Praha 5 – Motol


Datum konání: 24. října 2014


Přítomni: viz prezenční listina (21 osob)


Konání této valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům.


Valné hromady se účastní členové podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.


Prezidentka spolku Klára Kučerová zahájila a řídila jednání valné hromady a konstatovala, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož je přítomno 21/40 (52%) členů spolku.


 


Program:


1. Volba činovníků valné hromady, schválení programu


Prezidentka spolku přednesla návrh na volbu volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání valné hromady. Zároveň dala hlasovat o programu zasedání.


 


Usnesení č. 1


Valná hromada schvaluje program zasedání.


Valná hromada volí tyto činovníky zasedání:


Volební komise: Patrik Grosman a Jan Šobáň


Zapisovatel: Bc. Ondřej Novotný


Ověřovatelé: Zuzana Poláková, Monika Krátká


 


Hlasování: PRO: 21, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0


 


2. Zpráva o činnosti rady asociace za uplynulé období


Předsedkyně zasedání postupně předala slovo všem členům rady asociace minulého období.


Monika Krátká podala zprávu o FyzioCafé, neformálních přednáškách odborníků studentům fyzioterapie.


Bc. Jiří Vítek informoval o SlidesLive – kombinaci videozáznamu a prezentace ze tří FyzioCafé.


Jana  Hančová povídala o propagačních materiálech a tvorbě loga.


Zuzana Poláková informovala o počtu členů spolku.


Zuzana Miňová prezentovala roční závěrku uplynulého období.


Eliška Lapčíková informovala o uskutečněných FyzioKempech.


Klára Kučerová připomněla cíle za uplynulé období a zhodnotila, že se všechny podařilo naplnit. Zmínila také spolupráci s organizacemi Studentská Unie UK, Unie fyzioterapeutů České republiky, International Federation of Medical Students Associations, Motolák, European Confederation for Physical Therapy Students.


 


3. Projednání nových stanov spolku v návaznosti na nový občanský zákoník.


Předsedkyně zasedání seznámila přítomné s návrhem nových stanov spolku v návaznosti na nový občanský zákoník nabývající účinnosti od 1. 1. 2014 (příloha č. 3)


 


Usnesení č. 2


Valná hromada schvaluje nové stanovy spolku v návaznosti na nový občanský zákoník.


 


PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0


 


4. Návrh rozpočtu


Zuzana Miňová přednesla návrh rozpočtu na následující období, přičemž vycházela z uskutečněných příjmů a výdajů za uplynulé období. Předsedkyně zasedání poté dala hlasovat o návrhu rozpočtu.


 


Usnesení č. 3


Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na následující období.


 


PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0


 


5.  Volba členů rady na následující období


Předsedkyně zasedání vyzvala kandidáty na členy rady, aby se představili a nastínili plánovanou činnost v radě. Následně předsedkyně zasedání dala hlasovat o členech rady.


 


Usnesení č. 4


Valná hromada zvolila tyto členy rady:


Prezidentka: Klára Kučerová


PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 


Viceprezident: Jiří Vítek


PRO: 10


 


Další kandidáti na Viceprezidenta:


Zuzana Poláková, PRO: 7, Marie Chramosilová, PRO: 2


ZDRŽEL SE: 2


 


Hospodář: Zuzana Miňová


PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 


Koordinátor FyzioCafé: Monika Krátká


PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1


 


Koordinátor Fyziokempu: Eliška Lapčíková


PRO: 14


 


Další kandidáti na koordinátora Fyziokempu:


Lucie Velíková , PRO: 5


ZDRŽEL SE: 1


 


6. Diskuse a závěr


Předsedkyně zasedání vyzvala členy valné hromady k diskuzi. Po diskuzi všem poděkovala za účast na valné hromadě a zasedání ukončila.


 


Přílohy:


1. Prezenční listina


2. Schválené stanovy


 


Zapsal: Bc. Ondřej Novotný


Prezidentka spolku: Klára Kučerová


Ověřovatelé zápisu: Zuzana Poláková, Monika Krátká


 


V Praze dne: 31. října 2014


Prezenční listina


Stanovy ASF

Spolupracujeme s
https://www.honova.cz/ https://www.centrumpohybuol.cz http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz yoda-institut.cz