Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Asociace studentů fyzioterapie, z.s. se sídlem V Úvalu 84/1, Praha 5, 150 00 Motol, IČO: 02388421, (dále v textu jako „ASF“), jako Správce osobních údajů , vás informuje o níže popsaném nakládání s osobními údaji a zásadách ochrany soukromí v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, na základě kterých Správce v souvislosti se vznikem členství zpracovává osobní údaje uchazeče o členství.

Úvodní slovo

V tomto dokumentu se dozvíte zejména:

 • Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat a Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně na e-mailové adrese radaasf@gmail.com Zpracování a uchovávání osobních údajů uchazečů o členství v ASF slouží k jednoznačné identifikaci členů spolku, k vedení seznamu členů spolku a informování členů spolku o důležitých skutečnostech souvisejících se členstvím. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Vaše údaje zpracovává Tajemník ASF. V některých případech může dojít předání informací jiné osobě ve (např. vyšší organizační složce ASF). Všechny osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům, byly proškoleny v oblasti zásad ochrany a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje při zpracování mohou být předány:

• Pokladníkovi ASF za účelem evidence přijatých členských poplatků,
• Vedoucímu zahraničních stáží, v případě výjezdu člena na zahraniční stáž,
• Partnerům ASF, za účelem poskytnutí slevy na produkty, akce, kurzy… (v tomto případě se
přeposílá pouze jméno a příjmení člena ASF),
• Zástupcům ASF za města (v tomto případě se přeposílá pouze jméno a příjmení člena ASF),
• na cloudová úložiště.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

ASF zpracovává osobní údaje členů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. ASF pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů ASF, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod člena.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte při podání přihlášky o členství ASF nebo získáme během akcí pořádané ASF:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • e-mailová adresa;
 • současná fakulta;
 • ročník studia;
 • reportážní fotografie, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a
 • videa), vznikající při dokumentaci činnosti ASF.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

ASF osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to
konkrétně pro následující účel:

 • evidence členů; ASF své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,
 • evidence účastníků akcí pořádaných ASF,
 • informuje je o akcích a projektech a členských benefitech, a propaguje svou činnost,
 • k uplatnění slev u ASF partnerům,
 • zpracovávání plateb na bankovní účty, včetně transparentních,
 • kontaktování člena v případě potřeby.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Údaje o členech ASF jsou uchovávány po dobu členství a také následně po ukončení nebo vypršení členství po dobu nezbytně nutnou, která vyplývá ze zákonných povinností spolku.

Výše uvedené osobní údaje člena jsou zpracovávány na základě smluvního ujednání vyplývajícího z dokumentu o vzniku členství a z oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Na jakém základě můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě oprávněného zájmu ASF (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Vaše práva planoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese radaasf@gmail.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost znamená vaše právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Popis zásad, které správce ASF v souvislosti s ochranou osobních údajů dodržuje:

Transparentnost a férovost

 • Zajišťujeme, že všechny informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků

Omezení účelem

 • OÚ shromažďujeme jen pro relevantní účely (konkrétní, jednoznačné, oprávněné – legitimní).
 • OÚ nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely v rozporu.
 • V případě změny účelu:
  • sledujeme vazbu mezi účely a okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny,
  • sledujeme povahu osobních údajů (zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie),
  • sledujeme a minimalizujeme možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů
  • zajišťujeme existenci vhodných záruk

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu

 • Při zpracování OÚ dodržujeme a uplatňujeme: přiměřenost, relevantnost a omezení na nezbytný
 • rozsah ve vztahu k účelu, pro který OÚ zpracováváme.
 • Vždy posuzujeme, zda zásah do práv subjektu údajů, ke kterému v důsledku zpracování dojde je:
  • přiměřený,
  • legitimní vzhledem k účelu zpracovávání.
 • Ukáže-li se, že zpracovávání konkrétního osobního údaje k určitému účelu je nadbytečné, nebo není takové zpracovávání OÚ v souladu s GDPR, takové OÚ nezpracováváme.

Přesnost

 • Zpracovávané OÚ uchováváme vždy přesné a dle potřeby aktualizované.
 • Zabezpečujeme, že ty OÚ, které jsou nepřesné, jsou bezodkladně vymazány nebo opraveny:
  • přijímáme veškerá rozumná opatření, aby OÚ, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Integrita a důvěrnost

 • Deklarujeme, že způsob zpracování OÚ zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před:
  • neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
  • náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Odpovědnost správce údajů

 • Jako správce OÚ se přihlašujeme k odpovědnosti za:
  • zpracovávání OÚ v souladu se zásadami GDPR a jsme schopni tento soulad také prokázat.
 • Pokud budeme (správce OÚ) zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby – zpracovatele, je tento: oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů nás (správce OÚ), s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno unijním právem nebo právem členského státu (např. Policie ČR nebo OLAF).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi v souladu s Bezpečnostní směrnicí, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto
osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese radaasf@gmail.com či písemně na naší adrese: V Úvalu 84/1, Praha 5, 150 00 Motol, k rukám tajemníka ASF.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s vámi monitorována.

Pro členy